Vägföreningen

"Alla vägar bär till Ryr!"


 


Historia


Ryrs vägförening registrerades 1984.

En vägförening är en samfällighetsförening som har bildats enligt 20 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnader för väghållning med mera för enskild väg, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på vägföreningens medlemmar

Allmänt


De enskilda vägarna utgör omkring två tredjedelar av det svenska väg-

nätet. Ansvaret för dessa vägar ligger på de enskilda väghållarna. Oftast bildar man en organisation som har som ändamål att sköta en enskild väg. Men det förekommer också att skötseln regleras genom ett

avtal mellan dem som har intresse av vägen eller att vägen sköts av en

ideellt bildad förening.

Föreningen på Ryr


Alla fastigheter på Ryrhalvön skall betala en av Vägföreningen fastställd årlig vägavgift.

Alla är välkomna på Vägföreningens möte. Dessa möten utlyses genom affischer eller plakat på våra anslagstavlor i Ryr och vid vändplatsen på Rönningen.

Vi beslutar om underhåll, förbättringar, skyltar, snöröjning,avgifter mm mm