Vägföreningen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I RYRS VÄGSAMFÄLLIGHET

Väg nr 24257, org.nr 862500-7292

Söndagen den 21 maj 2023, kl 10.00 på Stora Berget

 

Motioner till mötet ska vara inskickade till annailudvika@gmail.com

 (sekreterare) senast den 30 april!

Vi bjuder på fika!  :-)Väl mött / styrelsen

DAGORDNING

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Notering av vilka medlemmar som är närvarande.
 3. Godkännande av hur årsmötet utlysts.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av mötets ordförande.
 6. Val av mötets sekreterare.
 7. Val av två personer att justera protokollet.
 8. Verksamhetsberättelse för 2022.
 9. Genomgång av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för 2022.
 10. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
 11. Information om att samfälligheter ska momsregistreras och vad det innebär för vår ekonomi.
 12. Årsavgiften (redovisning av olika alternativ).
 13. Redovisning av vägförstärkningen och den uppdaterade skyltningen.
 14. Inkomna motioner.
 15. Valberedning (Elsa Hallbäck och Linda Dahlin) redovisar förslag på kommande års styrelse och andra funktioner.
 16. Val av kommande års styrelse och andra funktioner (t ex snöfogde, revisor).
 17. Beslut firmatecknare kommande år.
 18. Övriga frågor.
 19. Kommande års valberedning.
 20. Mötet avslutas.

 

 

VÄLKOMNA – VI BJUDER PÅ FIKA!

 

                      Styrelsen

"Alla vägar bär till Ryr!"


 


Historia


Ryrs vägförening registrerades 1984.

En vägförening är en samfällighetsförening som har bildats enligt 20 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Kostnader för väghållning med mera för enskild väg, som inte täcks av bidrag från staten eller kommunen uttaxeras på vägföreningens medlemmar

Allmänt


De enskilda vägarna utgör omkring två tredjedelar av det svenska väg-

nätet. Ansvaret för dessa vägar ligger på de enskilda väghållarna. Oftast bildar man en organisation som har som ändamål att sköta en enskild väg. Men det förekommer också att skötseln regleras genom ett

avtal mellan dem som har intresse av vägen eller att vägen sköts av en

ideellt bildad förening.

Föreningen på Ryr


Alla fastigheter på Ryrhalvön skall betala en av Vägföreningen fastställd årlig vägavgift.

Alla är välkomna på Vägföreningens möte. Dessa möten utlyses genom affischer eller plakat på våra anslagstavlor i Ryr och vid vändplatsen på Rönningen.

Vi beslutar om underhåll, förbättringar, skyltar, snöröjning,avgifter mm mm