Hem

Anmälan till Årets Slåtter är öppen!
Lördagen den 29/7 är dagen för Slåttern.
Missa inte att vara med i år, det är 40 år sedan Ryrs Byalag bildades
Anmälan senast den 23/7!
Se inbjudan under fliken Slåttern


Fredagen den 28/7 är det samling Kl 17 för tältresning på Stora Berget - ju fler som är med desto snabbare går det

Hjärtligt välkomna önskar Byalagets styrelse!


Välkomna till Ryrhalvön och Ryrs naturreservat.

Ryrs naturreservat ligger på Ryrhalvön i Melleruds kommun nordväst om Köpmannebro i Dalsland. Tack vare den kalkrika lerskiffern finns en artrik flora med en stor mängd sällsynta växter.

Den rika floran på Ryrhalvön är till stor del en produkt av en lång tids hävd i form av bete och slåtter.


På Ryrhalvön häckar också fåglar som göktyta, stare, flugsnappare, rödstjärt, fiskgjuse, lärkfalk och brun kärrhök.


Området ingår i EUs ekologiska nätverk av skyddade områden.


Dalslands blomstrande hjärta!

På Ryrhalvön finns länets största samlade område med slåtterängar. Den kalkrika marken i kombination med slåtterhävden har givit upphov till ett landskap som i blomsterprakt har få motsvarigheter i landet.

Från naturvårdssynpunkt är Ryrhalvön med angränsande uddar ett av landskapets allra värdefullaste områden som med sina löv och blomsterrika marker bildar en skarp kontrast till de ytterst magra kvartsitryggarna som finns inom synhåll.

Ryrhalvön kännetecknas av ett småbrutet kulturlandskap som med ryggar av kalklerskiffer givit förutsättning för ett flertal naturtyper, alla med artrik flora. Här finns hällmarker, hällmarksrika stränder med eller utan växtlighet, fuktstråk mellan ryggarna, torrängar och kalkhedar som har sina motsvarigheter på Kinnekulle och på Öland. Här finns en artrik buskvegetation, torr och fuktig lövlund, även fuktig granskog. Den rika floran har under lång tid gynnats och anpassats till regelbunden hävd i kulturmarkerna. Harehalsen dit man strövar utmed den gamla fägatan förbi "Stora berget" har som utmarker en betad skog.

De gamla slåttermarkerna har varit igenväxta sedan 1950-talet. Tack vare kalkrikedomen har floran överlevt till 1975 då slåtterhävd återupptogs inom ramen för att naturreservatet upprättades år 1971.

Reservatet omfattar 8 områden om tillsammans 79 hektar, innefattande olika marktyper såsom betesmark, torräng och slåtteräng. Syftet med reservatet är att bevara delar av ett äldre kulturlandskap med den

mångskiftande och rika, kalkgynnade växtligheten. Vård sker i form av slåtter, bete och skonsamt skogsbruk.

år 1984 startade kartograf Bror Hebenius ett byalag för att ta hand om slåtterhävden på Ryrhalvön. Årligen i slutet av juli är långt över 100-talet personer i verksamhet med liar, slåttermaskin, röjsågar och räfsor.


Ur Skriften:

Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län

Naturcentrum

Länsstyrelsen i Älvsborgs län


Att tänka på


Alla ska känna sig välkomna till Ryr och det underbara naturreservatet.

Inom reservatet är det inte tillåtet att göra upp eld. Det är inte heller tillåtet att  plocka eller gräva upp växter. Ett antal är dessutom fridlysta.  Att ställa upp husvagn och/eller tälta  inom reservatet är inte heller tillåtet. Hundar skall hållas kopplade.

Att städa upp efter sig och att inte skräpa ner i området måste väl betraktas som en självklarhet.

Lika självklart tycker vi att det är att man  kan plocka upp  skräp  som man hittar när man är ute och går i området.  Det är inte mycket, men även en liten fimp stör i det fina området. Hjälps vi alla åt så kommer vårt Ryr att hållas så fint som vi vill ha det!


CARPE RYR!

Informationstavlor


Det finns ett par rastplaster  med bilparkering och informationstavlor på halvön. Vid rastplatsen finns också tryckta foldrar med lite mer info om Ryr och reservatet.

Tag gärna med en folder och lär er mer om Ryr.

Där finns också sopmajor så att alla kan hjälpa till att hålla rent.  Välkomna!


RYR - EN OAS FÖR SJÄLEN!

FÄSTINGAR OCH TBE-SMITTA


I Göteborgsposten söndagen den 10:e april 2016 står det i en artikel om TBE-virusets spridning i Sverige.

Under 2015 var det dubbelt så många som tidigare som smittas av viruset. Smittskyddsläkare rekommenderar personer i riskområden att vaccinera sig. Till riskområdena hör numera även Sjön Ånimmen samt Östebosjön.

Artikel:  http://www.gp.se/tbe-viruset-vandrar-mot-sydv%C3%A4st-1.185224

Fakta

 • Bildat: 1980
 • Areal: ca 102 hektar
 • Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
 • Kommun: Mellerud
 • Vägbeskrivning Ca 13 km norr om Mellerud på Rv 45 tag av mot Snäcke. Kör ca 2 km och tag av till vänster mot Ryr.
 • En markerad vandringsled finns med hänvisningsskyltar i trä.
 • Området är skyddat som naturreservat.
 • EU's medlemsländer bygger upp et s.k. "ekologiskt nätverk" av naturområden som kallas Natura 2000.
 • Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som finns i området ska bevaras långsiktigt.

Vi och ni på Ryr

 •  Byalaget
 •  Vägföreningen
 •  Ryrlingar (sommargäster och bofasta)
 •  Alla som älskar en vacker natur
 •  Friluftsvänner

Titta gärna i vårt galleri. Där finns en massa fina bilder. Och har ni kanske egna fina bilder som ni vill ha med så skicka ett mail till:


  info@ryr-dalsland.se


så kontaktar vi er.
Möten och aktiviteter , ex vägmöten, byalagsmöten, sammankomster, uppträdanden mm som berör boende på halvön, publiceras på våra egna anslagstavlor.

Västkuststiftelsen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen.Bevarar och vårdar hotade arter och miljöer.

http://vastkuststiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/06/ryr2014.pdf

Länkar för den som vill botanisera mer i och omkring Ryr:


Den blommande halvön:


https://www.vastsverige.com/dalsland/boken-natur-i-dalsland/artiklar/dalformationen-182-247/54.-ryr---en-del-av-boken-natur-i-dalsland/


----------------------------------------


Wikipedia:


https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryrs_naturreservat


----------------------------------------


Vandringstips och fina bilder av von frank-einstein:


http://ronnyvonfrankeinsteinsvandringstips.se/2016/november/ryrs-naturreservat.html


----------------------------------------


Naturbilder av Mikael Klarström:http://naturbilder.biz/ryr.html


----------------------------------------Galleriet Stallet:


http://www.galleristallet.n.nu/