Byalaget

Välkomna på byalagets årsmöte

23 juni 2024 Kl. 12.00 på Stora Berget.


Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt gemensam planering av årets slåttergille.


Kaffe med dopp som vanligt!Välkomna!

Byalagets historia.

 

Vi som bor på Ryrhalvön har alltid vetat om vilken rikedom vi har inpå knutarna. Något som naturligtvis andra skulle komma att upptäcka också. I början av 70-talet planerades av entreprenörer byggandet av en stugby på halvön. Något som helt skulle ändrat karaktären på den i princip orörda och artrika naturen om projektet hade fullföljts. De boende på Ryr startade protestmöten och bearbetade berörda myndigheter för att försöka stoppa projektet. Protesterna lyckade och stugprojektet lades ner 1974. Protesterna och uppmärksamheten kring projektet ledde fortsättningsvis till att myndigheter och enskilda fick kännedom och insikt om de stora naturvärden som fanns på Ryrhalvön. Detta ledde sedermera till att några gamla betesmarker och åkrar på halvön inrättades som naturreservat. Länsstyrelsen tillsammans med boende på halvön lade då grunden till det naturreservat som vi har idag.

I början sköttes marken och naturreservatet av Naturvårdsverket och Västkuststiftelsen. Det var till stor del tillfälligt inhyrt manskap som som under sista veckan i juli slog ängarna och rensade upp i reservatet. Bland de boende på halvön spreds uppfattningen att detta arbete skulle kunna skötas mycket bättre om de själva tog ansvaret för skötseln av reservatet. Dels skulle det bli billigare för Naturvårdsverket, dels trodde vi att resultatet skulle bli bättre. Initiativtagare till förändringarna och bildandet av ett Byalag var Bror Hebenius. Han var också Byalagets förste ordförande

Ryrs Byalag bildades som en ideell förening 1983.

Att bilda ett Byalag och själva ansvara för naturvården har visat sig vara en fantastiskt bra idé. För den ersättning som byalaget får har vi sakta men säkert byggt upp en maskinpark med krattor, räfsor, röjsågar mm mm. Vi har byggt upp en dansbana och en samlingsplats där vi samlas efter årets slåtter. Men vi har också stärkt gemenskapen för alla oss som bor på Ryrhalvön. Vi har skapat ett av Sveriges mest välskötta naturreservat. Vi kan känna oss stolta.

Föreningens ändamål.

Att vårda och hävda de gamla slåtterängarna och åkrarna som ingår i reservatet. Ändamålet uppfylls genom att  utföra en årlig slåtter av berörda områden.

Vilka är Ryrs Byalag?

Till skillnad från många andra Byalag behöver man inte ansöka eller betala någon medlemsavgift. Alla som vill verka för föreningens målsättning och som är fastighetsägare på halvön ingår i Byalaget. 

Föreningen har en styrelse med ordförande, ledamöter och suppleanter. Vi har en kassör och en sekreterare.

Vad gör vi  i styrelsen?

Allmänt uttryckt företräder vi föreningen och bevakar föreningens intressen.

Lite mer specifikt görs allt planerings- och förarbete inför slåtterveckan och slåttergillet.

Där ingår även förslåtterarbetet. Från början gjordes allt slåtterarbete på en dag, själva slåtterdagen, men det visade sig ganska snart att det var ett överdådigt arbete. Därför infördes förslåttern på måndagen och tisdagen under slåtterveckan. I begynnelsen utfördes största delen av slåtterarbetet med hjälp av liar, idag har vi moderniserat oss något och använder traktorer, slåtterbalkar och röjsågar.   En massiv insats av några frivilliga som ägnar slåtterveckans första dagar innan själva gillet på lördagen att slå och röja undan så mycket som hinns med. Traktorer, slåtterbalkar, röjsågar går för fullt och det röjs och rensas. Att hinna med allt på en dag skulle i stort var omöjligt. Här görs en gigantisk insats och självklart  så välkomnar vi fler Ryrsbor som  kan hjälpa till med förslåttern.

Vidare står styrelsen för affischering, tillverkning av plakat och information till Ryrsborna.

Planering och inköp av mat och dryck till slåtterlunch och slåttermiddag.

Införskaffande av bränsle till traktorer och redskap.

Planering av barnaktiviteter.

Bokning av musiker till gillet.

Iordningställande av middagsplatser och övrigt på Stora Berget.

Planering och administration av uppstädning etc efter slåttergillet.

I övrigt sköter styrelsen allt administrativt med myndigheter, skattetekniskt som juridiskt.

Styrelsen  ansvarar också för föreningens ekonomi samt andra till föreningen hörande uppgifter.

Årsmötet.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ordinarie årsmötet hålls numera på söndagen efter midsommarafton, vanligtvis på Stora Berget. Information och kallelse till årsmötet anslås på våra anslagstavlor som finns utmed Ryrsvägen.


Årsmötet är till för att våra medlemmar, Byalaget, ska kunna vara med och göra sin stämma hörd, lämna förslag, godkänna eller kritisera, alltså vara med och utforma framtiden för skötseln av reservatet och markerna där vi bor.

Självklart vill vi att så många som möjligt ska komma på årsmötet.  Ett ökat engagemang  och intresse stärker  och skyddar vår framtid  och natur på Ryr.


Vi har en e-postadress som vi kollar sporadiskt: info@ryr-dalsland.seOrdföranden genom tiderna:

 

Bror Hebenius efteträddes av Hasse Kärnestedt . Därefter tog Karl-Axel Eriksson över ordförandeposten och efter hans avgång har vi haft Lennart Berg som ordförande.  Ny ordförande  för    verksamheten efter 2017 års Slåttergille är Fredrik Berg.
 Köp vår fina t-shirt i Stallet!

 30-årsjubileet var 2013, men våra t-shirts är lika fina nu som då! Passa på att köpa innan de tar slut!


 "Ryrsboken" skriven av Bror Hebenius, finns även att köpa på "Stallet".

 Och kom ihåg att det är vi alla som bor på Ryr som utgör Byalaget.


 Köp en t-shirt och bär den med stolthet!